Часто задаваемые вопросы

Întrebări frecvente

1. Если счетчики установлены, но показания никуда не передавались, что будет приниматься для расчетов?

 1.Contoarele sînt instalate, dar indicaţiile nicăieri nu se transmiteau, ce va fi luat în calcul?

      Так как у вас установлен прибор учёта воды, вам начисляться ничего не будет, или контролёр может вам начислить средние показания за предыдущие три месяца. Соответственно вы не сможете оплатить за поставленную вам услугу в банках города. Вы в праве обратиться в водоканал с показаниями, чтоб оператор внёс реальные данные.  

      Luînd în consideraţie faptul că la D-stră este instalat contorul de apă, nu va fi calculat nimic, sau controlorul poate să calculeze în mediu indicaţiile pentru ultimele 3 luni. Respectiv,

D-stră n-o să puteţi achita pentru serviciul prestat la băncile oraşului. Sînteţi în drept să vă adresaţi la apă-canal cu indicaţiile, ca operatorul să introducă indicaţiile reale.

2. Если я уезжаю на неопределённый срок, что мне делать?

 2. Dacă plec pe un termen nedeterminat, ce să fac?

       В первую очередь оповестить своего контролёра, чтобы он выключил ваш счёт для того чтоб не печатались ежемесячные фактуры на оплату, перекрыть кран до счётчика.

       În primul rînd  să anunţaţi controlorul, ca el să excludă contul D-stră pentru a nu fi emise facturi lunare şi pentru închiderea apei pînă la contor.

 

 3. Вернувшись домой через пол года, обнаружил задолженность по воде, что делать?

 3. Reîntorcîndu-mă acasă după o lună, s-a depistat că am datorie la apă, ce să fac?

        Вы должны снять показания с водомера и явиться в офис водоканала для дачи показаний оператору, после чего он их внесёт и скажет вам есть у вас задолженность или нет. У вас установлен водомер и вы оплачиваете строго по нему.

      D-stră trebuie să scoateţi indicaţiile de pe contorul de apă şi să vă prezentaţi la oficiul apă-canal pentru prezentarea indicaţiilor contorului, şi după aceasta operatorul le va include şi va spune dacă aveţi datorie sau nu. La D-stră este instalat contorul de apă şi achitaţi serviciile în baza acestuia.

 

 4. При выходе из строя водомера какие шаги предпринимать?

 4. În cazul defectării contorului de apă care paşi trebuie să urmăm?

 

        В первую очередь вы должны связаться со своим контролёром по участку и оповестить его об этом.

     În primul rînd D-stră trebuie să luaţi legătura cu controlorul de sector şi să-l anunţaţi despre acest fapt.

 

 5. Почему я должен покупать сам водомер?

 5. De ce eu trebuie să procur contorul de apă din contul personal?

 

        Установка водомера водоканалом не учтена в тарифах, Вы покупаете водомер в любом магазине города, главное чтоб он имел актуальную гос-проверку. Также услуги слесаря  являются платными.

     Instalarea contorului de apă-canal nu este inclusă în actuale tarife, D-stră procuraţi contorul în magazinele oraşului, important e ca să aibă certificat privind verificarea de stat. Deasemenea serviciile de instalare a contorului sunt cu plată.

 

6. Всем домом хотим поменять центральный стояк, какая при этом процедура?

 6. Locuitorii casei vrem cu toţii să schimbăm în casă ţeava de apă centrală, care este procedura?

 

      Для того чтоб заменить стояк на новый, вам необходимо написать коллективное заявление и предоставить его в водоканал. После разрешения на замену стояка, контролёр  составит акты на снятия пломб, только после снятия пломб, вы имеете право приступить к ремонтным работам по замене стояка. Данная процедура платная.

     Pentru schimbarea ţevii de apă principale este necesar să depuneţi o cerere colectivă şi să o depuneţi la „apă-canal”. După permisiunea de schimbare a ţevilor principale, controlorul va întocmi actele de desigilare a contoarelor, numai după aceasta D-stră aveţi dreptul de a îndeplini lucrări. Aseastă procedură este contra plata.

 

7. Кран до счётчика, не перекрывает подачу воды, что делать?

 7. Robinetul pînă la contor nu opreşte curgerea apei, ce să facem?

 

         Вы должны приобрести новый кран, прийти в офис водоканала и написать заявление для замены крана, после этого контролёр снимет пломбу и составит акт на снятие пломбы, слесарь приступит к замене крана. Данная процедура платная.

    Trebuie să procuraţi alt robinet, să vă adresaţi la oficiul „apă-canal” cu cerere scrisă privind schimbarea robinetului, după ce controlorul scoate sigiliul şi întocmeşte actul de desigilare, lăcătuşul schimbă robinetul.

 

8.  Что делать, если истек срок поверки прибора учета воды?

 8. Ce să facem, dacă a expirat termenul de verificare a echipamentului de măsurare (contorului)?

 

              Вам необходимо уведомить абонентский отдел по тел. 2-26-51 о намерениях замены прибора учета в связи с окончанием межповерочного интервала. И дальше, на выбор, Вы можете приобрести новый прибор учета в торговой сети и произвести замену или сдать прибор учета на поверку.

     Trebuie să anunţaţi sectorul comercial la nr. de telefon 0(252)22651 despre intenţia de verificare a contorului.

 

 9. Что делать, если нечаянно задета и сорвана пломба на приборе учета воды?

 9. Ce să facem, dacă din neatenţie a fost atins şi rupt sigiliul.

 

            Вам необходимо срочно подать заявку в абонентский отдел на повторную опломбировку. Оплата в кассе

     Este obligatoriu să vă adresaţi cu cerere scrisă la oficiul „apă-canal” pentru sigilarea repetată. În cazul neanunţării se va considera încălcare care va fi sancţionată administrativ.