or. Drochia                                                                                                     „______”_____________2016

 

Contract prestări servicii de salubrizare

 

Î.M. „Gospodăria Comunală şi Exploatarea Locuinţelor din Drochia” nr. de identificare de stat 1004607006266, numit în continuare „PRESTATOR” persoana managerului Constantin Jidraş, pe de o parte şi proprietarul casei/agent economic

______________________________domiciliat pe adresa/cu sediul_______________________________

______________________________________, nr. locatari casă (în cazul consumatorului casnic) ______

nr. telefon____________________b.i. nr._________________________eliberat___________________

numit în continuare „BENEFICIAR”, pe de altă parte, au încheiat prezentul contract privind următoarele.

            Acest contract este încheiat în temeiul Legii 1402 din 2002 „privind serviciile de gospodărie comunală” precum şi Hotărîrea Guvernului nr. 191 din 2002 „privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ” care prevăd obligativitatea tuturor proprietarilor de locuinţe de a semna contracte cu furnizorii de servicii de salubrizare autorizaţi.

  1. 1.      Prestatorul se obligă să îndeplinească servicii privind transportarea deşeurilor menajere solide de pe teritoriul privat al Beneficiarului.
  2. 2.      Transportarea deşeurilor se va efectua:__________________________________________

                                                                                 (conform graficului sau la comanda „Beneficiarului”)

  1. 3.      Obligaţiile părţilor:

Prestatorul îşi asumă obligaţia:

3.1.1 Să pună la dispoziţia Beneficiarului tomberon cu volum de_______________________________.

         Să transporte deşeurile _____________________________________________________________.

                                                                                     (conform graficului/la comandă)

3.1.2 Să notifice „Beneficiarul” despre schimbare a graficului de transportare a deşeurilor menajere solide.

Beneficiarul îşi asumă obligaţia:

3.2.1 Să nu admită amestecarea deşeurilor menajere solide cu gunoiul de construcţie, băligar, deşeuri lichide.

3.2.2 Să depozite gunoiul în aşa mod, pentru a fi comodă încărcarea lui în maşina de gunoi.

3.2.3 Să menţină curăţenia în jurul tomberoanelor.

3.2.4 Să achite serviciile prestate  conform tarifelor, stabilite de organele publice locale, iar în caz de modificare a acestora pe parcursul perioadei pentru care a fost încheiat contractul, conform noilor tarife începînd cu data intrării lor în vigoare.

3.2.5 Tariful pentru serviciile prestate constituie:_____________________________________________.

Beneficiarul răspunde în totalitate de starea fizică a tomberonului, în caz de deteriorare de orice tip sau furt, pierdere – Beneficiarul va fi obligat să achite suma integrală a tomberonului, în mărime de _____lei.

3.2.6 Să comunice în termen de 15 zile, despre schimbarea proprietarului; numărului locatarilor, precum şi despre rezilierea contractului dat în legătură cu schimbarea locului de trai sau din alte motive, prezentînd documentele corespunzătoare.

            4. Plata serviciilor de salubrizare.

4.1 Achitarea serviciilor pentru transportarea deşeurilor menajere solide se efectuează lunar prin intermediul casei întreprinderii sau băncilor din oraş, conform documentelor de plată eliberate, în care se indică perioada pentru care se achită şi data achitării. La neachitarea plăţii în termenele stabilite „Prestatorul” are dreptul, fără notificare să întrerupă transportarea deşeurilor. Reluarea transportării deşeurilor se efectuează după achitarea de către „Beneficiar” a datoriilor.

4.2 Achitarea obligaţiilor de plată cu întîrziere atrage penalitatea în cuantum de 0,5 % din suma datorată pentru fiecare zi de întîrziere de la expirarea termenului de plată.

           5. În cazul nerespectării condiţiilor prezentului contract, părţile au dreptul  să se adreseze instanţelor de judecată precum şi să efectueze penalizări conform legislaţiei în vigoare.

           6. Prezentul contract intră în vigoare după semnarea lui şi este valabil pînă în momentul schimbării proprietarului obiectului.

 

               PRESTATOR                                                                                       BENEFICIAR

 

__________________Andrian Rotaru                                                _______________________________